Werken met Waarden; Waarden geven Betekenis

Iedereen heeft waarden. Waarden zijn als een kompas om richting te geven.

Waarden geven aan wat iemand echt belangrijk vindt en hebben grote invloed op houding en gedrag.  Waarden geven richting aan mensen, maar ook aan organisaties.  Ze helpen je als mens of als organisatie op koers te blijven tijdens het reizen. Naar aanleiding van dat kompas kun je handelen en doelen stellen die ertoe doen.

De kern waarden van een organisatie zijn als een ethisch kompas. Ze geven aan wat het bedrijf ten diepste nastreeft. Het geeft het beeld van de identiteit van een bedrijf. Het geeft het fundament weer van waaruit de organisatie of het bedrijf werkt en wat ten grondslag ligt aan hun bestaan.

Kernwaarden zijn niet vrijblijvend, zij vormen het hart van de organisatie: ze zijn niet-bespreekbaar, het fundament. Het handelen van de organisatie en haar medewerkers kan ook getoetst worden aan die waarden.

Waarden verwijzen naar onze diepste overtuigingen hoe we willen zijn of wat we willen uitdragen (gedrag). Organisatie waarden geven aan hoe we willen dat iedereen zich gedraagt als lid van die organisatie. Gedeelde waarden dragen ertoe bij dat er onderling vertrouwen ontstaat en we als een gemeenschap met elkaar kunnen omgaan. Het zorgt voor samenhang en eenheid. Verschillen in opvattingen mogen er zijn, maar die werken eerder verrijkend dan belemmerend in een cultuur waar sprake is van samenhang en vertrouwen. En of dit in de praktijk werkt hangt af van het commitment dat iedereen laat zien om die gedeelde waarden ook uit te dragen.

Kernwaarden hebben invloed op de interne handelswijze van het bedrijf zelf, zoals het omgaan met elkaar, het delen van kennis en integriteit.

Organisaties die vanuit  waarden werken, laten duidelijk zien waar de organisatie voor staat en waar klanten maar ook medewerkers de organisatie en elkaar op kunnen en mogen aanspreken. Dit is wat de organisatie belangrijk vindt in bijvoorbeeld haar dienstverlening. Dit is zichtbaar en voelbaar. Hoe meer gedeeld en gedragen, hoe meer medewerkers ervoor zullen gaan. Dus organisatie kunnen waarden kiezen om richting aan te geven en daar vervolgens ook naar te gaan handelen in de dagelijkse praktijk

De waarden zijn sturend en motiverend voor het handelen.

Waardengericht Werken; Zinvol Effectief Zijn

Onze interventies zijn erop gericht om bij organisaties en teams diepgang, bezieling en daadkracht met elkaar te verenigen. Daarom werken we altijd op drie niveaus Hoofd, Hart en Handen.

In deze huidige tijd wordt iets nieuws van organisaties gevraagd. Een andere manieren van denken, communiceren en samenwerken ontstaat.

Een echte doorbraak en transformatie in een mens of organisatie kan volgens ons vooral plaatsvinden als de totale mens in de medewerkers wordt aangesproken. Daarom is het ook zo belangrijk om bij een noodzaak tot ontwikkeling of verandering ook het gevoel aan te spreken. Het proces van leren, ontwikkelen en veranderen voltrekt zich in een dynamische cyclus van Denken (hoofd), Voelen (hart) en Doen (handen).

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om te bespreken of wij samen met u, waarden een prominentere plaats in uw bedrijf kunnen geven.